Академічна доброчесність студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта (Орденко І.М.)Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації. Паралельно з цими позитивними явищами набувають усе більших обертів процеси недобросовісного запозичення, привласнення і використання чужих ідей здобувачами освіти.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

· самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

·  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

·  дотримання норм законодавства про авторське право;

·  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;

2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;

3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися наступних принципів:

- професіоналізму та компетентності;
- демократизму;
- законності;
- верховенства права;
- партнерства та взаємодопомоги;
- соціальної справедливості;
- поваги та взаємної довіри;
- відкритості та прозорості;
- відповідальності за порушення академічної доброчесності.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

·       повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

·       повторне проходження навчального курсу;

·       відрахування із закладу освіти.

Дотримання принципів академічної доброчесності сприяє підвищенню рівня відповідальності учасників освітнього процесу, створює довіру до результатів навчання і наукової діяльності.

Масштабне дослідження зробило висновок, що причиною студентського плагіату частіше є нестача навичок академічного письма і знань дослідницьких методів, аніж свідоме прагнення обманути. Студенти, отже, часто копіюють свої роботи з інтернету не лише тому, що це технічно просто зробити або що таке списування є невмирущою традицією. Причиною може бути недостатнє, несистематичне, неякісне навчання студентів належному академічному письму, його правилам, алгоритмові підготовки такої письмової роботи, якою студент й викладач пишатимуться. На те є свої чинники.

Кроки зі створення доброчесного академічного клімату, що мають шанс на успіх:

1. Ширити зрозумілі й справедливі правила, процедури та стандарти академічної доброчесності серед усіх членів спільноти.

2. Обговорювати аспекти академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, у т.ч. в контексті ширшого кола етичних проблем.

3. Послідовно та прозоро практикувати дії, прописані у правилах коледжу.

4. Розробляти, роз’яснювати і підтримувати неупереджені й прозорі процедури розгляду порушень академічної доброчесності.

5. Знати сучасні тенденції в освіті та технологіях для запобігання можливим ризикам і проблемам доброчесності.

6. Регулярно оцінювати ефективність, вдосконалювати правила, процедури і практики академічної доброчесності.

Основні складові просування академічної доброчесності в коледжі:

· Розвиток у студентів прагнення набувати мудрість упродовж усього життя.

· Підтримка викладачів у виконанні ними ролі наставників.

· Заохочення студентів до відповідальності щодо академічної доброчесності.

· Чітке визначення очікувань від студентів.

· Чесні та креативні форми оцінювання.

· Допомога у визначенні та дотриманні стандартів академічної доброчесності коледжу.