Форми та методи навчання щодо формування загальних компетентностей вчителів з початкової освіти. Викладач Гришаніна С.В.

 

Викладачі циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін забезпечують підготовку майбутніх вчителів до роботи з молодшими школярами по формуванню всебічно розвиненої особистості учня, розкриваючи практичну й духовну значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів згідно з Державним стандартом початкової освіти. Курс «Методика навчання математики» забезпечує теоретичну й практичну підготовку фахівців, які здатні здійснювати пізнавальну, цілісну, творчу діяльність учнів початкової школи згідно з Професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

         Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших  ключових компетентностей; розвиток мислення, інтелекту, уваги, пам’яті, логіки,   інтуїції, здатності розпізнавати й моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також   здатності робити усвідомлений вибір.

         Циклова комісія виробила ключові позиції підготовки вчителя сучасного формату:

  • Ø майбутній вчитель початкових класів вчить учнів досліджувати ситуації і визначати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;
  • Ø формує вміння моделювати процеси і ситуації, розробляти стратегії (плани) дій для  розв’язування різноманітних задач;
  • Ø навчає учнів критично оцінювати дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач;
  • Ø формує здатність застосовувати досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.

        Моделювання життєвих і проблемних ситуацій, компетентнісно-орієнтованих завдань –  один із засобів формування математичної компетентності – є інноваційною  значимістю Концепції Нова українська школа. А завдяки сформованій математичній компетентності підготувати учнів до розв’язання життєво необхідних завдань у різних умовах сьогодення та майбуття – провідною педагогічною ідеєю.                                                                                                              Розгляд системи і методики вивчення математичного матеріалу в початкових класах здійснюється на лекційних, семінарських заняттях, в процесі виконання практичних робіт, спостережень, аналізу показових уроків математики, вивчення передового досвіду вчителів початкових класів, проведення студентами-практикантами пробних уроків з математики.                                                                      

    Викладачі комісії використовують ефективні технології та стратегії навчання, ефективні підходи до професійної підготовки вчителя з початкової освіти. Виділимо як найбільш дієві такі з них:

    «Асоціативна квітка» або «Асоціативний кущ» метод для визначення особистісного бачення математичного поняття. На дошці закріплюється «серцевина» квітки з написом слова-поняття, над яким буде проводитись робота, а студенти згадують усе, що виникає в пам’яті стосовно цього поняття (означення, ознаки, властивості),  та порожні «пелюстки», на яких потрібно записати кілька слів – асоціацій поняття. Спочатку висловлюються найголовніші асоціації, потім– другорядні. Викладач фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається».


    «Антивірус» метод засвоєння означення математичного поняття, формули, алгоритму дій. На дошці в довільному порядку («уражена вірусом інформація») розташовані картки зі словами, числами, математичними символами, назвами етапів. Завдання студентів (учнів): відредагувати, упорядкувати інформацію. У процесі колективного обговорення студенти (учні)  визначають імовірну послідовність карток із написами («лікування від вірусу»). Викладач (студент-практикант) розташовує картки в запропонованому порядку до тих пір, поки не отримається істинне математичне речення.

 Циклова комісія приділяє значну увагу підготовці майбутніх педагогів до роботи в умовах Нової української школи.На заняттях методики навчання математики, на додаткових консультаціях та заняттях професійно-практичного спрямування по підготовці студентів до безперервної практики викладачі знайомлять майбутніх фахівців з різноманітними стратегіями (форми, методи та прийоми) навчання, які є найбільш актуальними та результативними в навчанні математики дітей молодшого шкільного віку.

Конструктор LEGO або «шість цеглинок» це практичний інструмент та дієвий засіб, який дає змогу реалізувати ігрові та діяльнісні методи навчання математики в початкових класах. За кожною цеглинкою закріплюється конкретне число. Використання LEGO-підтримки дозволяє показати утворення та склад чисел, їх порівняння, сприяє формуванню обчислювальних навичок, розвиває дрібну моторику рук.

 
Студенти-практиканти при проведенні пробних уроків застосовують педагогічну технологію навчання математики «Щоденні 3» або «Daily 3», яка включає такі діяльності: математика самостійно, математика письмово, математика з другом. Мета «Щоденних 3»    зацікавити учнів математикою. При навчанні дітей математиці обов’язкове моделювання принципами «Я роблю», «Ми робимо», «Ви робите».


        У процесі ігрової діяльності учні легше засвоюють знання, отримують уявлення про навколишнє життя, тому дидактична гра є засобом активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Студенти під час проходження практики проводять на уроках математики різноманітні предметні ігри – це маніпуляції з предметами, іграшками (підбір, складання, розкладання, нанизування), геометричними фігурами.
         Танграм це старовинна східна головоломка, яка складається з семи гральних кісток пласких геометричних фігур, які називають танами, що складаються у різні форми. Завдання головоломки створити задану форму з використанням всіх семи танів, які заборонено накладати один на один. З нею дитина вчиться аналізувати зображення, виділяти в них геометричні фігури, візуально розбивати цілий об’єкт на частини, і навпаки – складати з елементів задану модель, а найголовніше – логічно мислити. Складання за схемами сприяє розвитку посидючості, уваги, уяви, логічного мислення, допомагає створювати ціле з частин і передбачати при цьому результат своєї діяльності.
    Отже, викладачі циклової комісії формують такі компетентності в майбутніх вчителів з початкової освіти:

  • Ø методичні  –  озброєння студентів знаннями й вміннями, необхідними для розв’язування навчально-виховних задач, які виникають в процесі навчання молодших школярів математики; забезпечення професійної підготовки майбутнього вчителя відповідно до потреб сучасної освіти;
  • Ø практичні  оволодіння засобами, формами й методами навчання математики молодших школярів, формування практичних навичок при складанні конспектів уроків, при проведенні пробних уроків;
  • Ø пізнавальні  формування в студентів знань  про сучасні технології навчання математики.